top of page

​跳繩章別考核

章程 (2022 年 9 月 8 日修訂)

網上報名表格

網上遞交影片指引影片

考核聲帶

各級別規定動作示範片段

                      Lv 1                                                                     Lv 2                                                                    Lv 3

                       Lv 4                                                                     Lv 5                                                                    Lv 6

 

                       Lv 7                                                                     Lv 8                                                                    Lv 9

                      Lv 10                                 

                                                                  *「中」字規定只適用於實體考核
                                                                  **網上考核並不需要跟隨「
」字規定,只需完成相關動作便可

各級別花式套路示範片段

                                           Lv 7                                                                                            Lv 8                                       

                                         

 

 

     Lv 9                                                                                             Lv 10 

規定動作聲帶
Lv.10(Full)
Lv.9(Full)
Lv.8(Full)
Lv.7(Full)
bottom of page